معرفی

مشخصات فردی

جمیله اعظمیان بیدگلی

نام - نام خانوادگی : جمیله   اعظمیان بیدگلی

پست الکترونیکی : j_azamian@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

- عضو رسمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

- عضو دایره المعارف بزرگ اسلامی

 تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

محل خدمت : دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 12

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379

جمیله اعظمیان بیدگلی
جمیله اعظمیان بیدگلی

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    مربی
^